Türkiye Cumhuriyeti

Nürnberg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Verilen Geçici İthalat İzin Süreleri Hakkında Duyuru , 27.11.2015

1) 13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de 2015/8113
sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.


- Bahse konu Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olan
kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek geçici
ithalat izin süresi 6 aydan 24 aya çıkartılmıştır.


* Söz konusu izinden faydalanılması için gerekli olan ve aşağıda belirtilen şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır:


- Geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı araç getirme hakkı
sadece Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır.


- 24 aylık süreden faydalanabilmesi için kişinin Türkiye Gümrük
Bölgesi’ne girişinden önceki bir yıl içerisinde en az 185 (yüzseksenbeş)
gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.


- Geçici ithalat kapsamında ülkeye getirilen taşıt, taşıt sahibi ve taşıt
sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya
aile bireyleri dışındaki kişilerce kullanılamaz. Söz konusu araçların
Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanımının tespiti halinde araç sahibi
ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt
yurtdışı edilir.


2) Öte yandan, 14/01/2015 tarihli ve 29532
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici İthalat Edilen Kara
Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğin 6ncı maddesinin birinci fıkrası Bakanlar
Kurulu Kararına uygun olarak değiştirilmiş, uygulamada yaşanabilecek
tereddütleri önlemek için Tebliğe geçici madde eklenmiştir. Bu ek
maddeye göre;

- İzin süreleri devam edenler ile yurtta kalma süreleri içerisinde yurt dışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyen araçların süreleri, müracaat edilmesi halinde 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanmaktadır.


- Sürelerin tamamı kullanılmadan yurt dışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanmaktadır.

- Sürelerin tamamı kullanılarak taşıtın yurt dışına çıkışının gerçekleştirilmiş
olması halinde yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve
taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle
fiilen yurtdışında bulunmaları gerekmektedir.http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/…/gecici-ithalat
internet sayfası veya 0090 312 444 84 82 numaralı Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Çağrı Merkezi'nden daha ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.

İlgili Dosyalar :

- Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Verilen Geçici İthalat İzin Süreleri Hakkında Duyuru.docx